Wdrożenia ISO

 • ISO 9001, 
 • ISO 14001,
 • ISO 18001, 
 • AS 9100/9120, 
 • ISO/IEC 27001, 
 • Inne systemy branżowe.
 • Gwarancje uzyskania certyfikatu ISO
 • Opracowanie przez naszych konsultantów  wszystkich niezbędnych dla firmy procedur i instrukcji
 • Sprawne i szybkie wdrożenie systemu
 • Szkolenia (potwierdzone wydaniem imiennych certyfikatów)

Często jest to wymóg klientów, choć w sytuacjach gdy certyfikat ISO 9001 nie jest formalnie wymagany, jego przedstawienie podczas negocjacji handlowych i tak podnosi wiarygodność firmy. Certyfikat ISO umożliwia udział firmy w wielu przetargach lub lub dofinansowaniach w UE.
System zarządzania jakością pomaga usystematyzować i unormować prace poprzez stworzenie jednolitego dla wszystkich zakresu procedur postępowania. Identyfikacja procesów pomaga firmie skutecznie zarządzać organizacją pracy oraz podnosić wydajność.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością to też systematyczne podejście do ciągłego doskonalenia. Jednym z jego elementów jest określanie celów jakości. Cele jakościowe zgodnie z normą ISO 9001 powinny charakteryzować się okresowością i terminowością, powinny być mierzalne jeśli to jest możliwe i przypisane odpowiednim osobom lub komórkom organizacyjnym. Wyznaczenie odpowiedzialności za realizację celów oraz terminów ich wykonania daje narzędzia za pomocą których łatwo można rozliczyć wykonanie zadań. Usystematyzowanie procesów zachodzących w firmie i nadanie im formy procedur lub instrukcji to jest po prostu zapisanie wiedzy zawartej w głowie pracowników. Rzetelnie przygotowane dokumenty, przedstawione w przystępnej formie stanowią niezastąpioną pomoc w przygotowaniu nowego pracownika do pracy. Ważne jest, aby były one opracowane w sposób zrozumiały dla pracowników i wymagały, jak najmniej zaangażowania w zapoznawaniu się z nimi.

 • AUDIT WSTĘPNY 
  Analiza działań oraz dokumentów wewnętrznych firmy określenie zakresu niezbędnych działań dla spełnienia wymogów normy. Przeprowadzenie auditu na zgodność działań prowadzonych w poszczególnych procesach, funkcjonującej dokumentacji i zapisów. Ustalenie konkretnych zadań poszczególnym pracownikom i zespołom;
 • SZKOLENIE WSTĘPNE
  Szkolenie kadry i pracowników Przedsiębiorstwa z zakresu wymagań systemu, oraz metodyki budowy i wdrażania Systemu Zarządzania Jakością w Firmie. Wyjaśnienie kolejnych działań koniecznych dla wdrażania systemu jakości;
 • IDENTYFIKACJA I OKREŚLENIE PROCESÓW
  Zapoznanie się z działaniami prowadzonymi w Przedsiębiorstwie. Identyfikacja i określenie procesów dotyczących jakości występujących w firmie. Ustalenie powiązań pomiędzy poszczególnymi procesami. Zdefiniowanie regulacji odnośnie zarządzania zidentyfikowanymi
  procesami oraz zapewnienia nadzorowanych warunków ich realizacji.
  Zdefiniowanie dodatkowych procesów wymagających uregulowania w systemie w tym między innymi ciągłe doskonalenie, audity wewnętrzne itp.;
 • STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ODPOWIEDZIALNOŚCI
  Wprowadzenie zmian organizacyjnych niezbędnych dla skutecznego i efektywnego funkcjonowania systemu zarządzania jakością. Przeanalizowanie uregulowań w zakresie podziału odpowiedzialności. Wprowadzenie niezbędnych zmian w schemacie organizacyjnym. Modyfikacje zakresów obowiązków, ustalenie nowych funkcji stanowisk dla działań wymaganych systemem. 
 • POLITYKA JAKOŚCI I CELE JAKOŚCI
  Analiza strategii firmy ukierunkowana zarówno na zewnątrz firmy (klienci, dostawcy i kooperanci), jak i w stosunku do wewnętrznych potrzeb firmy (uwzględnienie relacji z pracownikami, zasady podejmowania nowych zadań/ celów, potrzeba ciągłego doskonalenia i pracy zespołowej);
 • REGULACJE SYSTEMOWE – DOKUMENTACJA
  Opracowanie, analiza i weryfikacja projektów dokumentów systemowych (procedur, instrukcji, formularzy) oraz ich wdrażanie – konsultacje.
  Opisanie sposobów postępowania w celu zapewnienia nadzorowanych przebiegów procesów i realizacji działań. Weryfikacja powiązań zawartych w poszczególnych dokumentach;
 • Wszystkie dokumenty są opracowywane przez Konsultantów Idea na podstawie informacji uzyskanych w Przedsiębiorstwie poprzez przeprowadzenie wizji lokalnych oraz wywiadów z pracownikami odpowiedzialnymi za dany obszar. Weryfikacja projektów dokumentów polega na dokładnym ich przeanalizowaniu i omówieniu przez pracowników odpowiedzialnych za dany obszar wraz z Konsultantem odpowiedzialnym za dany projekt. Dopiero po uzyskaniu akceptacji pracowników i kierownictwa Konsultant rozpoczyna prace związane z wdrożeniem danego dokumentu (szkolenie personelu);
 • Dokumenty są opracowywane przez pracowników wdrażającej system Organizacji na podstawie
  wskazań i informacji przekazywanych przez Konsultantów i Szkoleniowców IDEA. Opracowane dokumenty są weryfikowane przez konsultantów pod kątem wszelkiego rodzaju występujących w nich niedociągnięć i ich słabych stron. Na podstawie niniejszych uwag odpowiedzialni za opracowanie danego dokumentu dokonują stosownych zmian i poprawek.
 • AUDITY WEWNĘTRZNE
 • Przeprowadzenie auditu wewnętrznego całego systemu jakości ISO 9001 wdrożonego w Organizacji. Przeprowadzenie auditów wewnętrznych dla poszczególnych procesów występujących w firmie. Wskazanie obszarów niezgodnych oraz nie w pełni efektywnych w stosunku do uregulowań
  (procedury, instrukcje);
 • DZIAŁANIA KORYGUJĄCE, ZAPOBIEGAWCZE I DOSKONALĄCE
 • Wprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych po przeprowadzonym audicie systemu zarządzania jakością ISO 9001.
  Przeanalizowanie przyczyn zidentyfikowanych problemów. Zaplanowanie działań oraz nadzorowanie ich realizacji wraz z oceną skuteczności (w przypadku zakończenia działań);
 • PRZEPROWADZANIE PRZEGLĄDU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.
 • Ocena dotychczasowej skuteczności poszczególnych obszarów działania firmy, realizacja przyjętej strategii (polityki jakości, celów) firmy, ocena zadowolenia klientów, analiza wyników auditów wewnętrznych, działań korygujących i zapobiegawczych, analiza niezgodności i możliwości doskonalenia, ocena zaangażowania pracowników, analiza przydatności
  infrastruktury, ocena skuteczności komunikacji wewnętrznej i wymiany informacji;
 • AUDIT CERTYFIKUJĄCY ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI (opcjonalnie)
 • Gwarantujemy Państwu obecność konsultanta podczas auditu certyfikującego lub zapewnienia odpowiedniego wsparcia merytorycznego. Często wsparcie to jest potrzebne w przypadku kiedy jest to do Organizacji jej pierwszy audit. Do naszych obowiązków należy również ułatwienie komunikacji pomiędzy Państwa Organizacją, a jednostką certyfikującą oraz auditorami tej jednostki.

Tel: 739002162

E-mail:wdrożenia.idea@gmail.com