Szkolenia

Klienci wymagają od nas, a my wymagamy od siebie. Zależy nam na 100%
satysfakcji naszych klientów, dlatego dokładamy staranności aby prezentowane
przez nas ’know how’ miało wartość merytoryczną, było przekazywane w sposób
ciekawy oraz przekładało się na wymierne efekty u naszych klientów.

Specjalizujemy się w tematach związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem
jakością, sprzedażą i obsługą klienta a także w rozwoju umiejętności osobistych.

Szkolenia prowadzimy w oparciu o Cykl Kolba, model uczenia się osób dorosłych
poprzez doświadczanie. Na bazie Cyklu Kolba planujemy treści szkoleniowe oraz
przebieg szkolenia. Dzięki temu efekty naszych działań są wymierne.
Teorię przeplatamy z praktyką, aktywizujemy uczestników do konkretnego działania,
wyciągania wniosków oraz praktykowania.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.​

Szkolenia organizowane przez nas są zgodne z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno – Szkoleniowych (MSUES)_wersja 2.0. Standardy określają najwyższą jakość świadczonych usług w zakresie: 

 • Dostosowania celu i zakresu szkolenia do potrzeb uczestników 
 • Programy nauczania są opisane w języku efektów uczenia się 
 • Programy i metody oparte są na aktualnej, rzetelnej wiedzy i realizowane są w adekwatnej do celów formie 
 • Instytucja prowadzi działania wspierające utrwalanie efektów uczenia się 
 • Instytucja systematycznie bada rezultaty realizowanych usług 
 • Instytucja dysponuje kadrą odpowiedzialną za merytoryczną jakość usług 
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna kadry jest odpowiednia do zakresu oraz celów usług 
 • Kadra posiada kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem lub świadczeniem usług 
 • Kadra aktywnie uczestniczy w działaniach rozwojowych i aktualizuje własne kompetencje 
 • Kadra wnosi wkład w popularyzację wiedzy i wymianę dobrych praktyk w zakresie LLL 
 • Instytucja zapewnia uczestnikom rzetelną obsługę i sprawną organizację usługi 
 • Instytucja organizuje usługi w warunkach zapewniających komfort uczestników i higienę pracy umysłowej 
 • Instytucja planuje czas realizacji usługi w sposób sprzyjający komfortowi uczestników i higienie pracy umysłowej 
 • Instytucja dysponuje różnorodnymi środkami technicznymi i materiałami wspierającymi realizację usługi 
 • Instytucja jest przygotowania do reagowania na nieprzewidziane sytuacje i zastrzeżenia klientów 
 • Instytucja dysponuje spójną koncepcją funkcjonowania określającą jej sposób działania i kierunki rozwoju 
 • Instytucja publikuje rzetelną informację o oferowanych usługach 
 • Instytucja stosuje systemowe rozwiązania wspierające wysoką jakość świadczonych usług 
 • Instytucja upowszechnia wiedzę o dobrych praktykach w zapewnieniu jakości usług 
 • Instytucja oferuje usługi zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i wymogami narzucanymi przez zewnętrzne regulacje