PS. Szukam pracy!

Idea Innovation Sp. z o. o. Sp. kom.

RPWP.06.02.00-30-0077/18

od 1 czerwca 2020 do 30 czerwca 2021

Województwo Wielkopolskie

Celem głównym projektu jest podwyższenie lub nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez 120 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na Rynku Pracy (w tym osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnością, osoby powyżej 50 roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach) z obszaru województwa wielkopolskiego w okresie 01/07/2019-30/06/2021. 

Grupa docelowa Projektu stanowi 120 osób bezrobotnych i biernych zawodowo  (72 Kobiet, 48 Mężczyzn powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na Rynku Pracy z obszaru województwa wielkopolskiego, z czego 20% Uczestników Projektu stanowią mieszkańcy miast średnich (24 Uczestników Projektu) 

Prowadzona od 1 września 2020 do 31 marca 2021

Rekrutacja etapowa (tworzona lista podstawowa i rezerwowa w celu zachowania ciągłości w przypadku rezygnacji Uczestników Projektu). Dokumenty rekrutacyjne (w tym regulamin zawierający informacje między innymi o sposobie składania dokumentów/etapach oceny/kryteriach kwalifikowalności/osobach prowadzących proces rekrutacyjny) dostępne w:

 • biurze Projektu (województwo wielkopolskie)
 • na stronie www Projektu (WCAG 2.0)
 • zgłoszenia telefoniczne

Różnorodne formy zgłoszenia umożliwią dostępność do Projektu między innymi Osobom z
Niepełnosprawnością i osobom 50+.

Dostępu:

 • wiek (powyżej 29 roku życia)
 • miejsce zamieszkania (województwo wielkopolskie)
 • status na Rynku Pracy (Osoba Bezrobotna lub Osoba Bierna Zawodowo)
 • przynależność do 1 z grup defaworyzowanych (Kobiety/Długo Bezrobotne/Osoby z
  Niepełnosprawnością/Niskimi Kompetencjami/50+)

Premiujące (maks. 11 pkt.):

 • przynależność do kolejnej z grup defaryzowanych (+2 pkt. za każdą gr.)
 • miejsce zamieszkania (miasta średnie) (+2 pkt.)
 • byli Uczestników Projektu celu tematycznego 9 RPO (+1 pkt.)

Na każdym etapie Projektu zastosowane zostaną działania równych szans, równego traktowania i niedyskryminacji.

1. Identyfikacja potrzeb, w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego Projektu zakłada objęcie wszystkich Uczestników Projektu doradztwem zawodowym połączonym z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania zgodnie ze standardem określonym w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach Rynku Pracy. 

2. Poradnictwo zawodowe
Poradnictwo zawodowe będzie formą wsparcia wspomagającego proces poszukiwania pracy zgodnie z potrzebami Uczestników Projektu (szczegółowy zakres wsparcia określony na podstawie Indywidualnego Planu Działania). Wsparcie będzie polegało między innymi na: 

 • udzieleniu pomocy w wyborze zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • diagnozie potencjału i preferencji zawodu.;
 • analizie sytuacji zawodowej z uwzględnieniem doświadczenia zawodowego, kwalifikacji,
  motywacji, uzdolnień, zainteresowań, predyspozycji zawodowych oraz sytuacji materialnej i
  rodzinnej;
 • analizie możliwości rozwojowych i sposobu rozwiązania problemu zawodowego;
 • udzieleniu porad indywidualnych w zakresie Rynku Pracy, podnoszenia kwalifikacji i
  możliwości przekwalifikowania.

3. Pośrednictwo pracy
Na każdym etapie Projektu 120 Uczestników Projektu będzie miało zapewniony dostęp do usługi pośrednictwa pracy. Konsultacja z Pośrednikiem Pracy będzie mogła być realizowana w dogodnej formie dla Uczestników Projektu (pisemna korespondencja, indywidualne rozmowy, kontakt on-line). Wsparcie polegało będzie na aktywnym poszukiwaniu ofert pracy zgodnie z profilem Uczestników Projektu na podstawie Indywidualnego Planu Działania. 

4. Szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Szkolenia mają na celu podniesienie, uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych Uczestników Projektu zgodnie z przeprowadzoną analizą Indywidualnego Planu Działania. Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników Projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego Rynku Pracy.

Szkolenia realizowane w ramach Projektu będą prowadziły do zdobycia kwalifikacji
lub kompetencji w zawodach oczekiwanych przez pracodawców.  

5. Staże zawodowe
Po zakończeniu szkolenia 48 Uczestników Projektu, u których zostanie zidentyfikowana potrzeba tej formy wsparcia, zostanie objętych instrumentem pozwalającym na wykorzystanie w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności w ramach stażu

 • Szkolenie: Asystent w edukacji, grupa I, rozpoczęcie szkolenia: 06 kwiecień 2020 – 23 kwiecień 2020 r , miejsce realizacji szkolenia: szkolenie on-line Wlkp, godziny realizacji szkolenia: 7.30 – 14.00.
 • Szkolenie:  Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji  , grupa II,  rozpoczęcie szkolenia 07 maj – 22 maj 2020 roku, miejsce realizacji szkolenia: szkolenie on- line Wlkp, godziny realizacji szkolenia: 7.30-14.00
 • Szkolenie: Projektanci i administratorzy baz danych, grupa III, rozpoczęcie szkolenia 03 sierpnia-18 sierpień 2020, miejsce realizacji szkolenia: szkolenie  Konin ul. Aleja 1 Maja 10 Wlkp, godziny realizacji szkolenia:8:30-15:15
 • Szkolenie: Sprzedawcy i kasjerzy, grupa IV, rozpoczęcie szkolenia 01 październik – 16 październik 2020 roku, miejsce realizacji szkolenia :szkolenie on-line Wlkp., godziny realizacji 8.15-15:00
 • Szkolenie: Pracownik ds. rachunkowości i księgowości, grupa V, rozpoczęcie szkolenia 02 listopad – 18 listopad 2020 roku, miejsce realizacji szkolenia: szkolenie on-line Wlkp., godziny realizacji 8.30-15:00
 • Szkolenie: Pracownik ds. rachunkowości i księgowości, grupa VI, rozpoczęcie szkolenia 02 grudnia – 17 grudnia 2020 roku, miejsce realizacji szkolenia: szkolenie on-line Wlkp., godziny realizacji 8.30-15:00
 • Szkolenie: Specjalista ds. sprzedaży, grupa VII, rozpoczęcie szkolenia 17 luty – 04 marca 2021 roku, miejsce realizacji szkolenia: szkolenie on-line Wlkp., godziny realizacji 8.00-14:30
 • Szkolenie: Specjalista ds. spraw zarządzania i rekrutacji, grupa VIII, rozpoczęcie szkolenia 22 luty – 09 marca 2021 roku, miejsce realizacji szkolenia: szkolenie on-line Wlkp., godziny realizacji 8.00-14:30
 • Szkolenie: Pracownik ds. rachunkowości i księgowości, grupa IX, rozpoczęcie szkolenia 10 czerwca – 25 czerwca 2021 roku, miejsce realizacji szkolenia: szkolenie on-line Wlkp., godziny realizacji 8.00-14:30

509 181 132

Biuro projektu w Jarocin, czynne w godzinach 8:00-16:00, Wrocławska 76 lok.3