logotypy unijne

Nastawieni na rozwój!

Idea Innovation Sp. z o. o. Sp. kom.

RPMP.08.02.00-12-0017/20

od 2020-09-01  do 2022-08-31

powiaty województwa małopolskiego:
 • suski,
 • wielicki,
 • Tarnów
 • wadowicki, 
 • brzeski, 
 • gorlicki, 
 • chrzanowski, 
 • nowosądecki, 
 • tatrzański, 
 • dąbrowski, 
 • nowotarski, 
 • proszowicki, 
 • oświęcimski, 
 • tarnowski, 
 • limanowski, 
 • olkuski

Grupę docelową Projektu stanowi 192 Uczestników Projektu (125 kobiet, 67 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, należących do co najmniej jednej z grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia (minimum 58 Uczestników Projektu),
 • osoby długotrwale bezrobotne (minimum 16 Uczestników Projektu),
 • osoby z niepełnosprawnościami (minimum 20 Uczestników Projektu),
 • osoby o niskich kwalifikacjach (minimum 115 Uczestników Projektu),
 • kobiety (125 Uczestników Projektu).

Prowadzona od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2022

a) rekrutacja otwarta/etapowa – 16 etapów prowadzonych cyklicznie (średnio 1 etap/mc) x 12 Uczestników Projektu (możliwość uruchomienia dodatkowego naboru w przypadku dużego zainteresowania grupy docelowej w danym okresie lub ryzyka nieosiągnięcia założonych wskaźników).

b) dokumentacja rekrutacyjna (w tym regulamin) dostępne:

 • w biurze Projektu (Tarnów),
 • na stronie internetowej Projektu (WCAG 2.0),
 • mailowo (po zgłoszeniu telefonicznym).

c) procedura rekrutacji obejmuje:

 • zgłoszenie potencjalnego UP (osobiście/mailowo/listownie)
 • weryfikacja kryteriów rekrutacji
 • potwierdzenie kwalifikowalności Uczestnika Projektu (osobiście/mailowo/listownie) oraz dodatkowo przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia w ramach Projektu
 • ogłoszenie listy podstawowej i rezerwowej (minimum 10% na wypadek rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie) za pośrednictwem strony internetowej Projektu oraz w biurze Projektu
 • zawarcie umowy Projektowej

d) komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje:

 • formularz rekrutacji,
 • oświadczenie/zaświadczenie dotyczące kryterium kwalifikowalności,
 • oświadczenie dot. braku uczestnictwa w tożsamym Projektu w ramach RPO WM 2014-2020 w tym samym czasie,
 • oświadczenie o przyjęciu do wiadomości informacji o ochronie danych osobowych zgodnych z RODO,
 • deklaracja udziału w Projekcie,
 • zobowiązanie Uczestnika Projektu do przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu Projektu,
 • orzeczenie/zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
 1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika
 2. Pośrednictwo pracy
 3. Poradnictwo zawodowe
 4. Wsparcie psychologiczne
 5. Szkolenia  prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji
 6. Staże

Wszystkie zadania realizowane będą w oparciu o standard usług Projektu konkursowego realizowanego w ramach działania 8.2 RPO WM na lata 2014-2020.

Nabór odbywa się etapami – zapraszamy potencjalnych Uczestników Projektu.

1 runda rekrutacji od 1 września 2020 do 16 września 2020 

2 runda rekrutacji od 16 września 2020 do 29 października 2020

3 runda rekrutacji od 30 października 2020 do 3 grudnia 2020

4 runda rekrutacji od 4 grudnia 2020 do 15 grudnia 2020

5 runda rekrutacji od 16 grudnia 2020 do 23 grudnia 2020

6 runda rekrutacji od 24 grudnia 2020 do 15 stycznia 2021

7 runda rekrutacji od 16 stycznia 2021 do 12 marca 2021

8 runda rekrutacji  od 13 marca 2021 do 31 sierpnia 2022 zapraszamy do udziału w projekcie!

721 175 871

Biuro projektu w Tarnowie, czynne w godzinach 8:00-16:00, Krakowska 25 lok.4